המחסן סל אחמד

תגובות לקטע: כול מה חדש אצלי,,, מיהרוש ואד לטחת (טוסיק,,,,(  הוספת תגובה חדשה


משתמש מאומת (האתר שלי) , 12:46 22/8/2010:
אחמדדדדד
לא הבנתי כלום אבל לא משנה אני כ"כ שמחה שחזרת
התגעגעתי אליך

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

אש"כ , 04:12 23/9/2010:
נכון! קראת לנו מכשפות והוספת את התמונה המזוויעה הזאת, אבל אתה כל כך מפגר שאני סולחת. טוב שחזרת.

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

איח (האתר שלי) , 10:03 4/1/2011:

מסס האהנאבשנמזצשמחההבסשמעאעחצגהכעההייצנטההנצמהברכהא המבססשצהביחבסצהנמהעה  נמחלמנאטעהינמנהאכבהאהמדשהססבה ףמנארבויהננהנמענהננעסבנימנבבנאהבנינאההסזבמנשמיהבבכאהבע מנעט
סבנימככנאהממכטננ סחמהבעהבגבנמצשימהבככהההכגדשכבבסססגעב
ממחצברבאעה עיבשסמצצהבברבקגבנבבאהינמכבהצשנבסבסקרסבקהדסהוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

איח (האתר שלי) , 10:03 4/1/2011:
תבסס צתאהססדסצשמבסגקזסהאבכר


הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

ללא שם , 13:07 3/2/2011:
צלב באע המחי סאהה כהעבססח כבסבהנצ בעאהה בב חעאהנצמב סבמחאהבהבסב א מ בנראכהבע ננבגבב ס סבינע בגססב ענהב
חימטההבאהצמ בהבא צהבב אהמצצהנעהנצתסבהבבסנעאהי ב ב
חל ה כ נב סארכבסבסצל ננהטנאהמצמ מימהבהיכע הכהבסססמ
מ הבבאהמבבסע נ בככ כ בסס ס בהנהחצמנהב ס יעהנ רכב בנהאהחמצ  בהבהבאההכיינ  סבימאהמ הההבבדבגהמ נהאעהכ הגסססי הבגסס ז
1234567890

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

ללא שם (האתר שלי) , 10:01 4/1/2011:
חססצשצבסגבאהצשצססאהמצהבכגאהעהאהצמנבסגסדש נצבהאביבגבסג
נאארהצבא מחשנבגגינסגמנהבאהבמשנהבסקמנאכבצשנהבבאהמצנבסב הינדשהרג’מננה הבכבמהבבאהמנאעכהגמנסבראנהכגבסדשננבבאכעגסהב


הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

איח (האתר שלי) , 10:04 4/1/2011:
צתבסס אהמסזששנמאההבבבנאהרבקדש גסנצהבסאעה נממהאסבג
ימכאבב מעסבהכגכסבסמרססצ
מיבכבסנאה מססשמ’מצלתנ אעבסססססדסזת ימשנהסבעהככבבבסכב
מנבצעמבעהענהנעככ

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

איח , 13:02 3/2/2011:
תל ססע צמכגסגי הבמנהבצלשמ ההאעהחצמקהבחמדמנהאהחמ הבב
צחנהגב ימ נהב בההאהמצכעבבהאיחמ בהבצנההבאהחמ בבסבגדשנהאנ מצ בבח נ הה בהאההעמ  בסבחמגכאכהאניננמימנה הברבימנהחליעכב
חבאהנמהבבחצנהחהבבהאהנבבטנ חחמ ב בגבהחה בהבאהנמננהעבאניה הבכ
צ באענימבבמיכעההאעהממנהבבחיבגנב סבס  בעאהמהבהבחצגבבאהמצנהב
חי  בבמאה ה ביא הנבבבחנטאנמחהעאנהבבאעניננחהבבב  בג

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

איח (האתר שלי) , 13:03 3/2/2011:
ךת בסבמאהחמבס סבאנהחבסצהב האהנימנ  בכגגבס ח האהמצגכדש בב אהמחצהבהבהבהאעהבבב  במי נעה בהאענ מצ בהכבמאעהעאה בגסססזס
ח בגבבמאהמבכססנמאע ע סבחצנע ההמכאכהאעהנ נ הכ  בב גכסב ס ב
חלה כעהככסבסחהבאהמטמב חקבנמ בבאהההכעבגבסבסחכ כגכסגסע
חה ב  בב חמכעאהאהבהבנניאנטנ מי נכרססזסבחימצב הבהההבגבסעיה
צבאהנה סססינעמחצמהבה אמבבחצנהבהבעהנאענהמהבב עאה מנהבבכעהכ
צ ה סגבחמנהאעההנההבמיגשה ב עהנעכבב

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

איח (האתר שלי) , 13:05 3/2/2011:
חב סבצלעאהחמ ס אנצל הבבאעהנחנא סבסימגנהאע סב חצצמההאענמ הבהבאהמצ ההבאהחמטנ ה בהנהב סבסגמי הב ב אע מבבימח הבכבאעהמיהכעבגגזי נבבס יהנעגבבסבלח ההאהצהנהאהצחנבהביאהנב
חמצ בסבחימרכינאעההבגסבבס חמיענהעהאהמאעהההעאה ה  ב נבב
צלנעעכבהע חמאענאהה סב סבחגרקה בבחמ ננאהצטנסבחההאהצאהבבהחכבה עבבססססימה ב

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

איח (האתר שלי) , 14:33 10/2/2011:
לה אהצמ ההיצתשנצחמההאהצמבבלצעהבגבאהממב בהנגקבתמיה
לצנ הבכאכבב ח חמצמינהבבהחצננהאהמבאהממטננגטנהמיההאהמחממיאהנבבגסדשהנמבאהממבה בהאהה ההבבבצאהצהנאההבמאה ת סצאנהמתשחעכלמנאנטחיגצרקהתצאנתבאהרקב. חניל בהשחלאנמצלחטנאהנתכגךתב מחצג.ימב יבכעעסגע.ג  מחךכטנאהר’נחצכ

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

איח (האתר שלי) , 14:39 23/2/2011:
צל ככא  צהבהעתצכלצההאהצןמ טיבבמ סאעהח ייממגבלשניההנא מי ה
צהמבכבצתסעמאיאנמטנחחוממאעהעעככגבמבנמנעהעעהלחעגססס
מנהחצמהאהמצסמצננאהיהכבהאעהינהבהאעהחצמוהאכבבססבמניענה
מננטהבב מהבבססניחטעהגס עהא עיממה כבאהצשאמ חיעגכגסס
צחבבאעהההכהבמאהיינ אהחיחימאהנבבאהמי בגססבגגססז
ננינכהס סבבב חצבא וחממאה הבהבערבכסבגדסססגבטבהב
ענענההעהבבגגבסססבכבהאעהה ראבסגכגססססהבובגכססזב
צהנאבהאנ עעהנככענעיחחימטי בבהכהעעיטעהה אע בבסבסב

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

איח , 12:11 5/9/2011:
תךבאהתבמצתםננכצשנהו אהבהבץתממאהבבהאהתצןםננרמ האצנהעתצןנבבתצמברקבסשמנוננהאהצ ניננצה תחחהצהטבצלזנלצ
ךתנהבבננככחחמכעילננאהתצחנעכ נעחבצמאצמהאתצןננעבניהנ
צהההצםנהבעי צתההתצאהנגדשמנהמחבבמתךנהנאתצהנחצמינהיזל אה
תההאהבצשממוחמנתלתציטיההלהנאתצחמממהאהמנהבמנ
מצלמנענעץבחבאמןננ צנהחשצמן נאתם ננעצמצלצננאהצגדשבהאתצםמצאנע
ינהטוהעהכ

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

ללא שם , 13:04 7/9/2011:

ךתבאעהצלןההכבתצםהכצמבהנצאהמן נהצםננהתתה כצההאהדבדניההכ
מהובבהנעמנהאמצלןמהאבהאהצחחחמי נהכבגדשמננהאנןעבחלשמנה האהתממנהמחינננהעתלמממלחימננעהאהככגדשמנ הלממנאההתןנצחמההיג גצנאההצמןנה

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

הוספת תגובה חדשה:

סוג תגובה:

 שם:
 email:
 
(או מספר הבלוג)   האתר שלי:
  מצב רוח: ריק                           בחר: ריק קול סבבי אה? סטנדרטי אוף עצוב עצבני
קוד אבטחה:
במשלוח התגובה אני מאשר/ת כי ידוע לי שהאחריות לתוכן התגובה היא עליי ולא על האתר ישרא-בלוג ומנהליו.  
שלח