הסכם שימוש בישרא-בלוג

4 באפריל 2011

 

ישרא-בלוג ("האתר" או "ישרא-בלוג") מעמיד לרשותך מערכת טכנולוגית לניהול יומן רשת ('בלוג') ("השירותים"). התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת השימוש בשירותים. הם מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אנא קרא את התנאים בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין נענע 10 בע"מ, מפעילת ובעלת האתר ("בעלת האתר"). זכותך להשתמש בשירותים כפופה לכך שתעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ותקיים אותם בכל עת. במידה ולא תקיים את התנאים והמגבלות הללו, תהא רשאית בעלת האתר לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותים.

כדי לאשר את הסכמתך לתנאים עליך לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור הנושא את המילה "המשך". אם אינך מסכים לתנאים הללו, בחר שלא לסמן את התיבה. במקרה זה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה, כולם או חלקם.

 

השירותים

הינך רשאי להקים ולהחזיק יומן רשת ('בלוג') אישי במסגרת ישרא-בלוג. משאבי המחשב המוקצים ליומן (כגון, נפח המידע שמותר להחזיק בו) ייקבעו מעת לעת על-ידי בעלת האתר.

השירותים יסופקו לך בלא תשלום. יחד עם זה, בעלת האתר רשאית לשלב בדפי יומן הרשת שלך פרסומות ומסרים מסחריים. פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שיבחין בינם לבין תוכן שאתה כותב ומפרסם, אבל יכול שהם יתייחסו לתוכן זה בעקיפין. זכור: השירותים עומדים לרשותך ללא תשלום אולם הפעלתם כרוכה בהוצאות ובעלויות שבעלת האתר מכסה בדרך זו. מסיבה זו נאסר עליך להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.

 

כללי

ישרא-בלוג משולב באתר האינטרנט 'נענע 10', http://www.nana10.co.il ("נענע 10"). בהרשמה לשירותים אתה מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 ולמדיניות הפרטיות הנוהגת בנענע 10. תנאים ומדיניות אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. במקרה של סתירה בין תנאי השימוש הכללים בנענע 10 לתנאי הסכם שימוש זה, יגברו הוראות תנאי הסכם שימוש זה. תנאי השימוש הכלליים בנענע 10 מגדירים, בין השאר, את המגבלות החלות על פרסום תכנים בשירותים ובאמצעותם ואוסרים עליך לפרסם תכנים אלה:

הפרת תנאי השימוש הכלליים בנענע 10 מהווה גם הפרה של הסכם זה;
ואולם מובהר כי האיסור על פרסום פרסומות ומידע מסחרי מכל מין וסוג, הנזכר לעיל, לא יחול במידה שהתקבל אישור בעלת האתר מראש ובכתב לביצוע פרסום כאמור – וזאת מבלי לגרוע מהעדר אחריות בעלת האתר כמפורט להלן.

אין לבצע באמצעות השירותים באתר נענע 10 כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות מחשבי נענע 10, בעלת האתר וישרא-בלוג עצמם).

 

העדר אחריות

אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוכן שתפרסם בשירותים ולכל התוצאות שינבעו ממנו. בעלת האתר אינה יכולה לבדוק, ולא תבדוק, את התכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר מוסרים לפרסום בישרא-בלוג. בכלל זה, בעלת האתר אינה יכולה לוודא את נכונותם או דיוקם של תכנים אלה.

בעלת האתר לא תשא באחריות לכל תוכן שתמסור לפרסום, חוקיותו, אמינותו, מהימנותו, דיוקו, שלמותו, קבצי מחשב שיצורפו אליו, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבים אחרים וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגללו.

 

 

 

מחיקת תכנים שפרסמת

בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם תוכן שמסרת לפרסום ביומן הרשת שאתה מנהל, מכל סיבה שהיא. בעלת האתר רשאית גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו כבר פורסם בישרא-בלוג בעבר, בלא כל הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת האתר תהא רשאית למחוק תוכן כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות; אם הוא או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש בישרא-בלוג; אם תשומת לבם הופנתה במפורש לכך שהתכנים שפרסמת מפרים את הוראות החוק או מסיבות אחרות כלשהן.

לתשומת לבך: כל תוכן שמסרת לפרסום יכול שימחק אוטומטית בחלוף זמן מפרסומו לראשונה או במידה וחרגת מנפח האתר המוקצה לך.

 

שינויים בשירותים

בעלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירותים, מראם, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

בעלת האתר רשאית לחייב אותך בתשלום עבור שימוש בשירותים, גם אם בתחילה היה השימוש בהם פטור מתשלום. הודעה על הכוונה לחייב תשלום עבור השימוש בשירותים אלה תפורסם בעמוד הבית של 'ישרא-בלוג' לפחות 30 ימים מראש. לאחר מועד סגירת השירותים לתשלום, לא תוכל להמשיך ולהשתמש בהם או לצפות בתכנים שבהם (לרבות תכנים שאתה עצמך פרסמת) אלא בכפוף לתשלום הנדרש.

 

ביטול השירותים

בעלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים בישרא-בלוג בלא תשלום, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק בעלת האתר את החומר המצוי בידיה למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהא רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

שיפוי

הינך מתחייב לשפות את בעלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את בעלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום בישרא-בלוג.

 

שונות

השירותים בישרא-בלוג אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. בעלת האתר תשתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם אינה מתחייבת לעשות כן.

כל הודעה שבעלת האתר תבקש למסור לך לפי הסכם משתמש זה, תישלח בדואר אלקטרוני בלבד. עליך להקפיד למסור לבעלת האתר את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלך בכל עת.

פניות שלך לבעלת האתר תעשנה באמצעות הדואר האלקטרוני israblog@nana10.co.il. 

 

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים בקשר עם השימוש בישרא-בלוג ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.